Du er her: Artikler

Hjelp, jeg må på attføring!

attforing
I Norge er det bred politisk enighet om at arbeid er det beste for alle. Det vil si; for alle som kan. Og myndighetene mener at mange kan, hvis forholdene legges til rette. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for at dette fungerer optimalt.

Gjennom store deler av det forrige århundret ble gode velferdsordninger bygget opp i landet vårt. Som medlem i Folketrygden er man omhegnet av stønader og hjelp fra vugge til grav.

Mange av ordningene er knyttet til arbeidslivet og mennesker i yrkesaktiv alder. Generelt gjelder det mennesker i alderen 16 til 67 år.

Sykepenger

Som ansatt har du rett til sykepenger når legen bekrefter at du har en sykdom eller skade som gjør at du ikke kan arbeide. Kravet er at du har vært ansatt i fire uker. Arbeidsgiver betaler sykepengene de første 16 dagene. Deretter Folketrygden. Sykepenger utgjør 100 prosent av lønna di, med et tak på seks ganger grunnbeløpet (ca 420 000 kroner per år). Du kan motta sykepenger i ett år. Forutsetningen for å få sykepenger igjen, er at du har vært i arbeid i minst 26 uker.

I løpet av sykdomsperioden er det et krav at du snarest mulig skal komme i aktivitet knyttet til arbeidet, så sant det er mulig. Dette kan skje enten ved at du friskmeldes delvis, eller går på aktiv sykemelding.

Hvis årsaken til sykemeldingen er slik at du ikke kan gå tilbake til den jobben du hadde, kan du søke om attføring.

Attføring

Attføring er en gavepakke fra myndighetene for deg som må orientere deg på nytt i arbeidslivet. Hvis du har fått, eller har en skade, sykdom eller lyte som gjør at du ikke lenger kan fungere i jobben din, er attføring en løsning. Du behøver ikke vente til du har gått sykemeldt et år. Attføring kan startes når som helst, så lenge vilkårene er til stede.

For å ha rett til yrkesrettet attføring må du oppfylle følgende vilkår:

  • Være mellom 16 og 67 år
  • Oppholde deg i Norge
  • Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket

Det er legen din som må bekrefte den medisinske siden av saken. NAV innhenter alltid en fersk legerapport når du søker om yrkesmessig attføring. Søknadsskjema om attføring får du hos NAV.

Etter at alle relevante forhold er belyst, vil NAV fatte et vedtak om du fyller inngangskravene for attføring. Får du avslag, og er uenig i vurderingen, kan du klage innen seks uker etter at du har mottatt avslaget.

Hva gjør jeg på attføring?

Det er i din egen, og samfunnets interesse, at du kommer deg i jobb så fort som mulig. Nyere forskning viser at langtidssyke i større grad enn man tidligere trodde, kommer tilbake til jobb. Tidligere mente man at 50 prosent av de som var sykemeldt i mer enn åtte uker, forble utenfor arbeidslivet.

Med vedtak om at du er godkjent for attføring i hånda, starter samarbeidet mellom deg og NAV for å finne veien tilbake. Er det slik at du ikke trenger ny utdanning, vil du kunne få hjelp til å finne en ny jobb. Trenger du faglig påfyll, eller trening i annen type jobb enn du hadde, må du lage en handlingsplan for hvordan du skal nå målet. NAV har rammer og retningslinjer å jobbe under, så du kan neppe påregne å få oppfylt dine villeste drømmer på statens bekostning. Men med en god og gjennomtenkt handlingsplan, står du sterkere enn hvis du overlater ansvaret for framtiden til saksbehandleren din på NAV. Alfa og omega er å holde god kontakt med NAV. Om de er aldri så travle, ikke gi deg. Du må være pådriveren i din egen prosess. Ingen andre en du har større interesse av at du skal lykkes, enn deg selv.

Ulike tiltak som du kan benytte deg av

NAV kjøper mange tjenester av andre for at du skal finne ut hvordan du skal planlegge ditt nye arbeidsliv. Enten via kurs eller veiledning, kan du få hjelp til å tenke nytt. Gjennom en av de nærmere 100 attføringsbedriftene, vil du få profesjonell hjelp til å finne ny jobb, eller lage en god handlingsplan. Enkelte av bedriftene tilbyr også fagopplæring og opplæring i andre bedrifter i lokalmiljøet. Trenger du tett oppfølging har attføringsbedriftene personell til å følge deg ut i arbeidslivet, og bistå deg med det du trenger for å komme videre.

Mener du at du trenger en videreutdanning eller noen kurs, kan dette dekkes av NAV. Alt må godkjennes på forhånd. Høyskoleutdanning dekkes kun unntaksvis.

Tiltakene du benytter deg av må anses som både nødvendige og hensiktsmessige for at du skal kunne delta. Dette er det NAV som avgjør, ut fra retningslinjene de har å gå etter. Hver enkelt skal likevel få individuell behandling av sin søknad.

Økonomi

Når du får innvilget attføring, får du attføringspenger. Hvis du da ikke har sykepengerettigheter fremdeles. Attføringspengene beregnes ut fra din tidligere inntekt, og er lavere enn sykepenger.

Hvis tiltakene du skal delta i koster noe, kan du få dekket kostnadene ved dette. Også hvis du må bo borte fra hjemmet for å gjennomføre. Du kan få stønad til barnepass og reise.

Hvor lenge du kan få attføringspenger og stønader ellers, er avhengig av handlingsplanen.

Når du er på attføring, regnes du som arbeidssøker. Tilbudet du får gjennom NAV er tilpasset din situasjon og mer omfattende enn ordinære arbeidssøkere får.

Informasjonen i artikkelen er ikke fyllestgjørende på detaljnivå. Ta kontakt med NAV for å få fullstendig informasjon knyttet til ditt tilfelle.

Les også:

 

 

Onsdag 16. juli, 2008
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake