Du er her: Artikler

Ektefeller må opplyse om økonomien

okonomi
Hvor mye har man krav på å få vite om sin ektefelles økonomi? Her er svaret: Det meste.
Ekteskapsloven § 39 sier: "Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling." Dette henger naturligvis sammen med at et ekteskap innebærer et tett økonomisk fellesskap.
 
For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og ligningsmyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens selvangivelse og ligning.
 
En ektefelle kan også etter loven kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.
 
ARBEIDSGIVER, KREDITTYTER, ADVOKAT
En ektefelle kan kreve opplysninger hos den andres arbeidsgiver om det foreligger lån i arbeidsforhold.
 
Også firmaer som gir kreditt må gi opplysninger til ektefeller.
Det samme gjelder for advokater og "andre som har midler til forvaltning".
Loven gjelder imidlertid ikke for Verdipapirsentralen, og heller ikke for inkassobyråer.
 
Da opplysningsplikten er bestemt ved lov, kan det ikke kreves gebyr fra dem som gir opplysninger til en ektefelle.
 
OPPLYSNINGSPLIKT GÅR FORAN TAUSHETSPLIKT
Her vil et naturlig spørsmål være omikke finans, forsikring, advokater osv har taushetsplikt?
Da er svaret faktisk at de ikke kan henvise til taushetsplikt overfor ektefeller som søker informasjon.
 
Opplysningsplikten går her foran taushetsplikten. De har rett og slett lovbestemt plikt til å gi en ektefelle de opplysningene han eller hun krever. Du kan kreve alle opplysninger du trenger for å vurdere den økonomiske stillingen til deg selv og din ektefelle. Det kan være innestående på konto, gjeld, kausjonsansvar, rentestørrelse, når rentene forfaller, hva som er betalt osv.
 
Men norsk lov gjelder ikke banker ol i andre land. Opplysningsplikten avhenger av loven i vedkommende land. Men er det snakk om en norsk bankfilial, ville det antakelig vært hjemmel i norsk lov etter ekteskapsloven § 39 for pålegg direkte til filialen.
 
En (tidligere) ektefelle som er part i et norsk skifteoppgjør vil imidlertid ha opplysningsplikt overfor skifteretten selv om han/hun er bosatt i utlandet. En ektefelle kan pålegges av retten til å gi den andre ektefellen eller skifteretten fullmakt til å innhente opplysninger.
Fredag 21. september, 2007
Økonomi og jobb

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake