Du er her: Artikler

Selvundersøkelse like bra som legeundersøkelse av bryst

ScanStockPhoto_image_320962
Brystkreftstudier har vist at det oftest er kvinnene selv som oppdager svulster i brystene sine.

Mammografi er en god nr to

Dernest har mammografiscreeningen en stor rolle for å finne svulster i bryst. Påvisningen av en kul i brystet skjer oftest helt tilfeldig og ikke som ledd i noen systematisk selvundersøkelse. Slike systematiske selvundersøkelser har heller ikke vist seg å ha noen sikker effekt. Kvinner er ofte usikre når det gjelder hvordan en selvundersøkelse skal gjennomføres og synes ofte det er mye ”rart” å kjenne som gjør at de blir usikre. Det betyr at man i praksis oftest utelater å gjøre det. Ingen kvinner med nyoppdaget brystkreft har grunn til selvbebreidelse fordi hun ikke har gjennomført systematisk selvundersøkelse og det er ikke noe vi anbefaler at kvinner gjør. De aller fleste svulster oppdages tilfeldig av kvinnen selv i forbindelse med dusj eller påføring av bodylotion, evt. ved synlige endringer av brystet.

Nye studier fra Sveits 

I en ny studie fra Sveits har man sett på om små tumores oftest påvises ved selvundersøkelse eller ved legeundersøkelse. Begrepet selvundersøkelse er ikke nærmere beskrevet. De har også sett på hvor i brystet det er vanskeligst å oppdage svulster og hvor i brystet svulster oftest påvises.

Studien baserer seg på resultater mellom 1990 og 2009 samlet ved et universitetssykehus i Basel. Pasienter med svulster mindre enn 5 cm og hvor man hadde god informasjon om deteksjonsmetoden var selvpåvist eller legepåvist, ble inkludert i studien. Av de 948 inkluderte pasientene, var 712 svulster selvpåvist og 234 oppdaget ved legeundersøkelse.

Resultatene viser at pasienter med selvpåviste svulster (median 60 år)  var yngre enn der svulster ble påvist av lege (median 67 år). Kvinner mellom 31 og 95 år var inkludert. Det var ingen forskjeller mellom lokalisering av svulsten i brystet og måten svulsten ble påvist på. Som kjent fra tidligere, var det flest svulster i øvre, ytre kvadrant av brystet (ca. 37%). Dernest fulgte sentrale del av brystet med ca. 13%. I denne studien var brystet inndelt i fem lokalisasjoner, dvs. den sentrale delen i tillegg til fire kvadranter.

Gjennomsnittlig tumorstørrelse var 22mm ved begge deteksjonsmetoder. Tumorstørrelsen var signifikant større i sentrale del av brystet, 25mm, enn i de fire kvadrantene (20-21mm).

Ikke overraskende at kvinner kjenner sine bryst best selv

Denne studien viser altså at det var like gode resultater når det gjelder å påvise svulster i bryst når man sammenligner selvundersøkelse med legeundersøkelse. Ikke overraskende at kvinnen selv kjenner sine bryst best? Den viser også at det er vanskeligere å undersøke sentrale deler av brystet fordi svulstene her er større når de oppdages. Årsaken kan være at det i dette området er størst avstand mellom hud og brystvegg og derved mer brystvev å kjenne på. Dette er også kjent fra studier der man har funnet at det er vanskeligere å kjenne små svulster hos pasienter med høy BMI.  Området rundt brystvorten er også mer følsomt og kan av den grunn være vanskeligere å undersøke ordentlig. Studien viser også at eldre kvinner ikke så ofte oppdager svulster i brystene sine ved egenundersøkelse. Kvinner over 69 år som ikke lenger blir innkalt til mammografiscreening annethvert år, bør derfor oppfordres til å følge med brystene sine jevnlig, evt. få fastlegen til å undersøke brystene årlig. Kvinner mellom 50 og 69 år oppfordres til å delta i Mammografiscreeningen da denne er den beste metoden til å oppdage svulster som er mindre enn 2cm. Tumorstørrelse er korrelert med prognose.

 

Referanse:

Schwab FD et al. Self-detection and clinical breast examination: Comparison of the two ”classical” physical examination methods for the diagnosis of breast cancer. The Breast 2015;24:90-92

 

Søndag 22. februar, 2015
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake